VESTI

Oglas za prodaju vozila u viđenom stanju
09.08.2021
 

Zdravstvena ustanova Apotekarska ustanova Užice

na osnovu Odluke broj 0113/1-760 od 09.08.2021. godine


Objavljuje

OGLAS O PRODAJI PUTNIČKOG VOZILA U VIĐENOM STANJU

PUTEM JAVNE LICITACIJEI Predmet prodaje: Škoda fabija elegance 1,4, god. proizvodnje 2005, pređenih 338.000 km, neregistrovana.

II Početna cena: 70.000 dinara

III Uslovi prijavljivanja: Pravo na učešće imaju sva pravna i fizička lica koja do 23.08.2021. godine do 11,00 časova dostave potpune prijave. Prijava mora biti čitko popunjena.
Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa (tekst oglasa, obrazac prijave, pravila licitacije), mogu se dobiti u Apotekarskoj ustanovi Užice, Dimitrija Tucovića 43, Užice, telefon broj 031/517-205, od 9 do 14 časova i na sajtu Apotekarske ustanove Užice www.apotekaue.rs. Razgledanje putničkog vozila može se izvršiti na parkingu Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića 43, Užice svakog radnog dana zaključno sa 23.08.2021. godine od 08,00-14,00 časova.
Prijave za učešće u javnom nadmetanju potrebno je podneti na pisarnici Apotekarske ustanove Užice i to do 23.8.2021. god. do 11 časova. Prijave poslate poštom potrebno je da pristignu na pisarnicu do navedenog vremena. Prijave pristigle posle naznačenog vremena, biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava za učešće u javnom nadmetanju dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Apotekarska ustanova Užice – Prijava za učešće u javnom nadmetanju“, kao i ime, prezime i adresa podnosioca.
Javno nadmetanje će se održati dana 23.8.2021. god. u 12 časova u prostorijama Apotekarske ustanove Užice, ulica Dimitrija Tucovića br. 43, Užice.
IV Rok plaćanja: 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Osoba za kontakt: Marija Petrović, 031/517-205

Prilozi:
Prijava za učešće na javnoj licitaciji - pravna lica
Prijava za učešće na javnoj licitaciji - fizička lica